1067 Budapest, Teréz krt. 11. I/3.

Jelen tájékoztató célja, hogy Ön információt kapjon arról, hogy személyes adatait Dr Hyross Virág ügyvéd milyen feltételek és garanciák mellett és mennyi ideig kezeli.

Dr Hyross Virág ügyvéd az általa kezelt személyes adatok tekintetében biztosítja az Ön személyes adatainak biztonságát, az adatkezelés jogszerűségét és kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban, a hatályos jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Jelen adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő által üzemeltetett https://drhyross.hu oldal adatkezelési tevékenységét is szabályozza.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.hyross.hu/?adatkezelesi-tajekoztato

Amennyiben Ön Dr Hyross Virág ügyvéd részére ügyvédi megbízást ad, úgy adatainak kezelésére nemcsak az Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete „GDPR” és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, hanem az Ügyvédi Tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben foglalt szabályok, és a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglalt rendelkezések és azonosítási szabályok is vonatkoznak.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az ügyvédi megbízással kapcsolatosan az eljáró ügyvéd által az Ügyvédi Tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben foglalt szabályok, és a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglalt rendelkezések és azonosítási szabályok alapján kezelni köteles adatokra, valamint az adatkezelés és kötelező azonosítás részletes szabályaira nem terjed ki, azonban az általános adatkezelési szabályok szerint tájékoztatást nyújt Önnek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

Adatkezelő adatai:
Dr Hyross Virág Ügyvédi Iroda
Székhely: 1067 Budapest, Teréz körút 11. 1/3.
Nyilvántartás: Budapesti Ügyvédi Kamara
Kamarai azonosító: 36061934
Adószám: 18195967-2-42
honlap: www.hyross.hu
email: hyross@hyross.hu
Telefon: +36-1-351-7775
(a továbbiakban:„Adatkezelő”)

1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok


• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
• 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”);
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”).
• Ügyvédi megbízás teljesítése körében: Ügyvédi Tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben és a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény.

2. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük


• érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
• személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
• adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
• adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
• nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
• címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
• harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
• az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
• érintett tiltakozása: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
• adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
• nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
• adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
• adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
• adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
• adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
• adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
• harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. A személyes adatkezelés elvei


„Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” - A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
„Célhoz kötöttség” - A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés
„Adattakarékosság” - A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk
„Pontosság” - A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék
„Korlátozott tárolhatóság” - A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel
„Integritás és bizalmas jelleg” - A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve
„Elszámoltathatóság” - Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbítható vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adható át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

4. A személyes adatok kezelése


Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi.
Önkéntes hozzájárulás esetén az Érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés - ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az Érintett részére.
Személyes adat akkor is kezelhető, ha az Érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.
Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.
Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet.
Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.
Adatkezelő az adattovábbításról külön „Adattovábbítási Nyilvántartást” vezet.
Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Ha az Érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az Érintett személyes adatai kezelhetőek.

5. Az Adatkezelő által végzett egyes adatkezelések:

5.1. Személyesen, telefonon, vagy emailen történő kapcsolatfelvétel
A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím
A kapcsolatfelvétel során feltárt egyéb személyes adatra, az ügy leírására, az esetlegesen megküldött elektronikus dokumentumra vonatkozóan az Ügyvédi Tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben foglalt szabályok alkalmazásával az ügyvédi titoktartás szigorú szabályai vonatkoznak, az adatok kezelésére pedig az ügyvédi megbízás adatkezelési szabályai alkalmazandók – melyre vonatkozó adatkezelési szabályokat az Adatkezelő az ügyvédi megbízás létrejöttekor ismertet az Érintettel. Az ügyvédi megbízás elmaradása esetén az Adatkezelő ügyvéd tájékoztatja az Érintettet az általa átadott adatok kezelésére vonatkozóan.
Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel, ügyvédi megbízáshoz szükséges információk kérése, tájékoztatás az ügyvédi iroda tevékenységéről
Az adatkezelés jogalapja:
Az Érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján: „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”
Adatkezelés időtartama: két hónap

5.2. Ügyvédi megbízás, jogi tanácsadásra, szerződéskötésre, szerződés véleményezésére, jogi képviseletre

A kezelt személyes adatok köre:
név, cím, telefonszám, email cím, továbbá az ügyvédi megbízás teljesítéséhez szükséges és az Ügyvédi Tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben foglalt szabályok, és a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglalt rendelkezések és azonosítási szabályok szerinti adatok:
név, lakcím, tartózkodási hely, anyja neve, születési hely és idő, e-mail cím, telefonszám, állampolgárság, azonosító okmány száma, lakcímkártya száma, személyi azonosító, adóazonosító, arckép, a kapcsolattartó, képviselő neve, e-mail címe és telefonszáma, ügyfél által előadott tényállás
Az ügyvédi megbízás teljesítése körében megadott személyes adatokra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatót Dr Hyross Virág ügyvéd az ügyvédi megbízási jogviszony létrejöttével egyidejűleg, az adatkezelés megkezdését megelőzően ismerteti az Érintettel.
Adatkezelés célja:
Ügyfél beazonosítása, az ügyvédi megbízás teljesítése az Ügyvédi Tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben foglalt szabályok, és a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglalt rendelkezések és azonosítási szabályok szerint, ügyvédi megbízásból eredő kötelezettség teljesítése, számlázási kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja:
1. Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) b) pontja, mely szerint "az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; ".
2. A szerződés teljesítését követően az adatkezelés jogszabályi alapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (f) pontja, mely szerint: „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”
3. Ütv. 28. § (3) bekezdés, a Pmt. 1. § (1) bekezdés e) pontja és 6-7. §-ok, valamint az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], Ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben, valamint a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglalt azonosítási kötelezettség
Adatkezelés időtartama:
• 5 év + 1 év (a szerződésből eredő követelések elévülési idejéig)
• Ügyvédi Tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben foglalt szabályok szerint okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig
• ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz évig [Ütv. 53. § (3) bekezdés]
• Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.
• Ezeken kívül az Ügyvédi Tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben foglalt szabályok, és a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglalt rendelkezések és azonosítási szabályok szerint megállapított adatkezelésekre vonatkozó határidőig – melyről az Érintettet Dr Hyross Virág ügyvéd az ügyvédi megbízási jogviszony létrejöttekor részletesen tájékoztatja.
Az Ügyfél adatait harmadik személynek az Adatkezelő az alábbi esetekben adja át:
1. jogszabályi kötelezettség alapján a NAV-nak.
2. Az adattovábbítás Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont)
3. Az adattovábbítás Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont)

5.3. Számlázás


A kezelt személyes adatok köre: név, cím, adószám vagy adóazonosító.
Adatkezelés célja:
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja:
Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja, mely szerint: „az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges" A vonatkozó jogi kötelezettséget a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény tartalmazza.
Adatkezelés időtartama:
A számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 év.
"A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni"
Adatok továbbítása:
Az Ügyfél adatait harmadik személynek az Adatkezelő az alábbi esetekben adja át:
1. jogszabályi kötelezettség alapján a NAV-nak.
2. Az adattovábbítás az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont)
A szerződéses kötelezettség teljesítése és a számlázás körében az Adatkezelő az Érintett által a szerződéskötés körében megadott személyes adatait továbbítja könyvelő részére.

5.4. Egyéb adatkezelések
Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.
Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.6. Adatfeldolgozók
6.1. A weboldal Tárhely-szolgáltatója


Név: 3 in 1 Hosting Bt.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4 A.
Cégjegyzékszám: 13 06 055290
Adószám: 22206118213
Email: admin@megacp.com
Web: www. megacp.com
Telefon: +36 (24) 998 626


A kezelt adatok köre: Az Érintett által a weboldalon keresztül megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti szerződéses jogviszony megszűnéséig, vagy az Érintettnek az Adatkezelő felé intézett törlési kérelméig
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

6.2. Weboldal karbantartás


Név: 3 in 1 Hosting Bt.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4 A.
Cégjegyzékszám: 13 06 055290
Adószám: 22206118213
Email: admin@megacp.com
Web: www. megacp.com
Telefon: +36 (24) 998 626


A kezelt adatok köre: Az Érintett által a weboldalon keresztül megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az Adatkezelő és a Weboldal karbantartó közötti megbízási jogviszony megszűnéséig, vagy az Érintettnek az Adatkezelő felé intézett törlési kérelméig
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

6.3. Könyvelő
A kezelt adatok köre: név, cím, adószám vagy adóazonosító.
Az adatkezelés célja: A 2007. évi CXXVII. törvényben és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
A számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 év.
„A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni”
Az adatfeldolgozás jogalapja: Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja, mely szerint: „az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges”
A vonatkozó jogi kötelezettséget az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény tartalmazza.

7. Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága


1. Az adatok kezelése
Dr Hyross Virág ügyvéd a www.hyross.hu weboldalon keresztül megadott adatokat Magyarországon a tárhelyszolgáltató szerverén, továbbá elektronikus úton az ügyvédi iroda adattárolóin tárolja.
Az adatokhoz kizárólag Dr Hyross Virág fér hozzá, azt kizárólag ügyvédi irodájának munkatársai kezelik jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt szabályok szerint.

Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint szerverén találhatók meg.
Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
• a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
• b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
• c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
• d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Dr Hyross Virág ügyvéd az elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők, továbbá a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Dr Hyross Virág ügyvéd kijelenti, hogy nemcsak saját, hanem partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.
Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
• a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
• b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
• c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

8. Az Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.


8.1. A tájékoztatáshoz való jog:
Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott elérhetőségein.
Az Érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha személyes adatait az adatkezelő az Érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

8.2. A hozzáféréshez való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
Az Érintett megkeresésére tájékoztatást nyújtunk arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés a következők tekintetében:
- a rá vonatkozó személyes adatok
- az adatkezelés céljai;
- az érintett személyes adatok kategóriái;
- azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
- az adatok tárolásának időtartama;
- a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
- a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
- a kezelt adatok forrása;
- profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
- a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.
Az Érintett adatigénylése esetén kötelesek vagyunk kiadni a kérelemnek megfelelő, általunk kezelt adatok egy másolati példányát.
Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

8.3. Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.4. Törléshez való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az alábbi meghatározott feltételek esetén:
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség- ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
o Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
o az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
o az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
o Az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

8.6. Adathordozáshoz való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

8.7. Tiltakozás joga:
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
• Az Érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
• az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

8.9. Visszavonás joga:
Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

9. Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az Érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket valamint ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

10. Eljárási szabályok

10.1.
Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az Éa kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.
Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha az Érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek vagy az Adatkezelő nem ismeri az Érintett elektronikus elérhetőségét.
Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az Érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

10.2.
Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:
1. az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
2. a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
3. a kérelem túlzó.
Adatkezelő jogosult a kérelmet megtagadni vagy a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.
Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon – az Érintett által rendelkezésre bocsátott adathordozón – kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene.
Minden további igényelt példányért 1000,- Ft adminisztrációs díjat kér.

10.3.
Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

10.4. Tiltakozási jog gyakorlása:
Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát Adatkezelő megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

11. Jogorvoslat

Amennyiben Önnek kérdése vagy problémája van személyes adatának kezelésével kapcsolatosan, kérjük forduljon bizalommal közvetlenül Ügyvédi Irodámhoz az alábbi elérhetőségen:
Dr Hyross Virág ügyvéd
1067 Budapest, Teréz körút 11. 1/3.
tel: +36-1-351-7775
email: hyross@hyross.hu
Adatvédelmi kérelem esetén a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatjuk Önt a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.
A tájékoztatás ingyenes, kivéve, ha ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó.

Kártérítés és sérelemdíj
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.
Az Adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az Adatfeldolgozót terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Bírósághoz fordulás joga:
Amennyiben az Érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Panasz:
Esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Hatósági együttműködés
Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.
Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

Jelen Tájékoztató változtatásának jogát Dr Hyross Virág ügyvéd fenntartja, azzal, hogy a változásokról az érintetteket a hyross.hu weboldalon tájékoztatja és a mindig hatályos tájékoztató a weboldalon olvasható.

Budapest, 2018. május 25.

Keressen minket bizalommal.